Thông báo v/v cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid- 19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của các cấp, trường THAKB thông báo v/v cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid- 19