Công văn 155/PGDĐT ngày 15/5/2020 V/v thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp. đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tài liệu đính kèm: Tải về

V/v thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp. đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bài viết liên quan