Thông báo lịch thi học kì II năm học 2019- 2020

Trường Tiểu học An Khánh B thông báo v/v kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với các môn đánh giá bằng điểm số.

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN KHÁNH B                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08 / TB- THAKB

                                                                                                                     An Khánh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
(V/v kiểm tra cuối kỳ II năm học 2019-2020)


Căn cứ:

-Quyết định số 1520/ QĐ- UBND ngày 14/4/2020 v/v sửa đổi, bổ sung Quyêt định số 3951/ QĐ- UBND ngày 23/7/2019 của UBND TP. Hà Nội v/v ban hành Kế hoạch thười gian năm học 2019- 2020 đối với giáo dục mầm non. Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019- 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 123/CV- GD ngày 18/4/2020 của Phòng GD&ĐT Hoài Đức v/v điều chỉnh biên chế học kì II và kết thúc năm học 2019- 2020;

-Công văn số 1125/ BGDĐT ngày 31/3/2020 của Bộ GDĐT; Công văn số 1116/ SGDĐT- GDPT ngày 8/4/2020 của Sở GDĐT; Công văn số 116/CV- PGDĐT ngày 10/4/2020 của Phòng GD&ĐT Hoài Đức v/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019- 2020;

-Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường tiểu học An Khánh B;

Trường Tiểu học An Khánh B thông báo v/v kiểm tra cuối học kỳ II đối với các môn đánh giá bằng điểm số như sau:


1/ Thời gian và Lịch kiểm tra : 02 ngày, ngày 25/6/ 2020 và 02 / 7/ 2020.

* Ngày 25/6/2020 (thứ năm) : KT môn Tiếng Anh ; Khoa học- Lịch sử & Địa lý.

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian

Sáng

3- 4- 5

Tiếng Anh

Từ 7h 35 phút - 8h 15 phút

Chiều

Lớp 4,5

Khoa học

Từ 14h 00 phút – 14 h 40 phút

Lịch sử và Địa lý

Từ 14 h 50 phút – 15h 30 phút

 

* Ngày 02/7/2020 (thứ năm) : KT môn Toán, Tiếng Việt.

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian

Sáng

Lớp 1,2.3.4,5

  • Tiếng Việt(Phần B):
  • Toán:
  • Tiếng Việt (Phần A):

Từ 7h 30Phút - 8h 15 Phút

Từ 8h35 Phút - 9h 15 Phút

Từ 9h35 Phút - 10h35 Phút

 

-Môn Tin học: do điều kiện phòng máy và giáo viên, giáo viên môn Tin học chủ động cho học sinh kiểm tra theo thời khóa biểu trong tuần từ 22 đến 26/6/ 2020.

2/Đề thi:

-Đề chung cho từng khối, đảm bảo đánh giá theo 4 mức độ như hướng dẫn của thông tư 22 và bám sát nội dung điều chỉnh dạy học học kì II năm học 2019- 2020.

-Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ra đề và bảo mật đề thi.
3/Lưu ý khi kiểm tra:

* Riêng đối với lớp 1, để chuẩn bị tốt cho phần kiểm tra đọc và trả lời câu hỏi: BGH chỉ đạo, in phiếu bốc thăm cho các lớp. GV cho HS bốc thăm phiếu đọc hoặc dưới hình thức hái hoa. Trong phiếu có ghi tên bài (chọn bài ngoài SGK, ghi rõ yêu cầu đọc đoạn mấy của bài , mỗi HS đọc khoảng 30 tiếng/phút), trả lời câu hỏi về nội dung bài dược in sẵn trong phiếu).

* Môn Tiếng Anh: Bài kiểm tra học kỳ có đủ 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Do vậy đề kiểm tra đảm bảo 3 kỹ năng: nghe, đọc, viết: thời gian làm bài 40 phút (80% số điểm). Còn kỹ năng nói giáo viên dạy sẽ chủ động thực hiện trên lớp trong các tiết học (20% số điểm). Không phân công GV Tiếng Anh trực tiếp coi thi.

-Tổ chức coi, chấm thi chéo lớp, chấm tập trung, nghiêm túc, đúng đáp án biểu điểm, (Tuyệt đối không mang bài về nhà chấm).

* Phối hợp với Đ/c hiệu trưởng trường THCS phân công 02 GV lớp 6 thanh tra, giám sát coi và cùng tham gia chấm bài HS lớp 5 với GV khối 5.

-Các tổ chuyên môn tổng hợp, báo cáo BGH kết quả sau khi hoàn thành việc chấm thi.

- Sau khi được duyệt kết quả các đ/c giáo viên khẩn trương cập nhật trên hệ thống quản lý điểm đúng thời gian quy định.

* Lưu ý: Bài kiểm tra cuối kỳ II được lưu trong hồ sơ của HS. Sau khi GV lớp trên nhận bàn giao, nắm được chất lượng học tập của HS thông qua bài kiểm tra trả lại cho HS.

  1. cầu các tổ khối chuyên môn, các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc tinh thần trên.

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                                                     (Đã ký)

- BGH, các tổ CM(để TH )

-Lưu
                                                                                                                     Lý Thị Thanh Luyện